deel deze pagina

  • Stel hier uw vraag en we nemen z.s.m. contact met u op!

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google privacyverklaring en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Leveringsvoorwaarden

Lees meer

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen The Flagstone Company B.V. en de opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 The Flagstone Company B.V, hierna: TFC: de opdrachtnemer die in opdracht van de opdrachtgever diensten verricht en/of zaken of goederen levert op het gebied van natuurstenen.
1.2 Opdrachtgever: degene die een opdracht aan TFC verstrekt om diensten te verlenen op het gebied van natuursteen.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen TFC als opdrachtnemer en de opdrachtgever.
1.4 Onder schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt mede langs elektronische weg begrepen.

Artikel 2 – Offertes

2.1 Op verzoek van de opdrachtgever zal TFC een schriftelijke offerte uitbrengen. Onder schriftelijk valt ook een per e-mail uitgebrachte offerte. De offerte is een vrijblijvend aanbod en geldt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de in de offerte genoemde producten.
2.2 TFC behoudt zich het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Indien geen opdracht wordt verleend dient de opdrachtgever deze bescheiden op eerste verzoek van TFC onverwijld terug te geven.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 De overeenkomst, waaronder ook begrepen eventuele wijzigingen of aanvullingen, komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van TFC. Aanvaarding geschiedt door het retourneren van een ondertekende offerte/opdrachtbevestiging aan TFC of een akkoord per e-mail. Na aanvaarding is de opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst.
3.2 Na aanvaarding van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een bevestiging hiervan.
3.3 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor het doen van een juiste offerte heeft verstrekt.
3.4 Onjuistheden in de door de opdrachtgever geretourneerde bevestiging dienen binnen 5 dagen na de datum op deze bevestiging en uiterlijk 1 dag voor levering schriftelijk aan TFC kenbaar gemaakt te worden. Indien een onjuistheid in de bevestiging niet tijdig aan TFC wordt kenbaar gemaakt, wordt uitgegaan van de juistheid ervan en is de opdrachtgever aan deze bevestiging gebonden.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Wijzigingen door opdrachtgever

4.1 Indien de opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen na totstandkoming van de overeenkomst met TFC, dan is dat slechts mogelijk als TFC instemt met de wijzigingen en alle kosten van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever komen.
4.2 Een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, komen alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. Indien de producten reeds door TFC zijn besteld, is een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever niet meer mogelijk.

Artikel 5 – Wijzigingen en/of ontbinding door TFC

5.1 TFC is bevoegd de overeenkomst wegens gewichtige redenen eenzijdig te wijzigen of te ontbinden. Onder gewichtige redenen worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat gebondenheid van TFC aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
5.2 Als de overeenkomst door TFC wordt ontbonden heeft de opdrachtgever geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
5.3 Als de oorzaak van de ontbinding van de overeenkomst kan worden toegerekend aan de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever jegens TFC aansprakelijk voor vergoeding van de uit de annulering van de overeenkomst voortvloeiende schade en schade als gevolg van de tekortkoming.

Artikel 6 – Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden mogen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Bij niet-tijdige leveringen dient TFC door de opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.3 Indien TFC niet uit voorraad kan leveren, is zij afhankelijk van de producent van de producten en kan zij slechts de levertijd bij benadering schatten. Opdrachtgever kan TFC niet aan deze levertijd houden.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen die niet tot het werk van TFC behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. In geval van vertraging dient de opdrachtgever TFC daarvan tijdig in kennis te stellen.
7.2 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan TFC te vergoeden indien deze omstandigheden aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
7.3 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

7.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TFC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8 – Leveringen uit voorraad

8.1 Indien de opdrachtgever voorraad uit het magazijn van TFC koopt, wordt de opdrachtgever geacht de door hem uitgezochte goederen ter plaatse te controleren en goed te keuren.
8.2 TFC is bereid de opdrachtgever monsters mee te geven teneinde de voorraad door derden te laten keuren.
8.3 Indien de opdrachtgever koop op monster, kan het geleverde product van het monster verschillen in kleur, vorm, grootte, dikte en in kwaliteit. Dit geeft opdrachtgever geen recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 – Prijzen

9.1 Door TFC opgegeven of met TFC overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.
9.2 Indien na het aanbod of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is TFC gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Behoudens afwijkend beding dient betaling van de gehele factuur te geschieden voor aflevering.
10.2 TFC is gerechtigd alvorens tot levering over te gaan of met de levering voort te gaan, zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
10.3 Indien de opdrachtgever op de dag van levering niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle door TFC geleden en te lijden schade.
10.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
10.5 Indien TFC genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak in ieder geval geacht wordt te bestaan na een halve maand na de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden, komen alle kosten van incasso, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.
10.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer beslag op de zaken en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van de hiervoor genoemde situaties intreedt, is de opdrachtgever gehouden TFC hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 11 – Risico van aflevering

11.1 De opdrachtgever draagt het risico van de door hem bestelde producten vanaf het moment dat de producten het magazijn verlaten.
11.2 Indien is overeengekomen dat TFC het transport verzorgt. Draagt de opdrachtgever het risico vanaf het moment dat TFC op het opgegeven adres heeft afgeleverd.

Artikel 12 – Transport/Transportkosten

12.1 Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst, komen de kosten van het transport en verzekering van het transport voor rekening van de opdrachtgever.
12.2 Na ontvangst van een getekende offerte of opdrachtbevestiging zal het transport door TFC ingepland worden.
12.3 Het transport wordt in één keer uitgevoerd door een erkend transportbedrijf conform hun leveringsvoorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.
12.4 Bij het transport wordt er standaard gebruik gemaakt van een laadklep en een pompwagen. In overleg en eventueel tegen meerprijs is transport met kooiaap/kraan mogelijk.
12.5 De zending wordt standaard gelost op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats, naast de vrachtwagen, op een door de chauffeur te bepalen plek. Afwijking van het voorgaande, op verzoek van de geadresseerde, geschiedt geheel op risico van de geadresseerde.
12.6 Indien er op verzoek van de geadresseerde op een afwijkend adres wordt gelost zijn de eventuele meerkosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
12.7 Het lossen dient binnen 1 uur te kunnen plaatsvinden. Indien dit niet lukt dan behoudt TFC zich het recht voor om na 1 uur aan de opdrachtgever een uurtarief ad € 45,00 (excl. BTW), door te berekenen voor de uren dat de chauffeur langer lost.
12.8 Opdrachtgever dient bij opdracht op de hoogte te zijn:
– van het gewicht en de formaten van de pallets;
– dat er gelost kan worden op egaal verhard terrein (geen grindpaden, zandpaden met puin);
– er geen obstakels zijn; |
– de transporteur binnen aanneembare tijd kan lossen
– het mogelijk is dat de vrachtwagen kan rijden tot de plaats van bestemming;
– dat de transporteur niet verantwoordelijk is voor schade aan stoepen e.d.;
– dat er een ontvanger aanwezig is op het afgesproken tijdstip.
12.9 De ochtend van levering wordt de afnemer geïnformeerd over het tijdstip dat er bij benadering geleverd zal worden. De afnemer kan geen rechten aan de tijdsindicatie ontlenen.

Artikel 13 – Garantie en reclamaties

13.1 TFC staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Eén en ander in overeenstemming met hetgeen de opdrachtgever conform de overeenkomst mag verwachten.
13.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door TFC geleverde producten als gevolgd van fabricage, materiaal- en/of verpakkingsfouten, dan zal TFC de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen, slechts indien deze nog niet zijn verwerkt, dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander uitsluitend ter beoordeling aan TFC, alleen indien de gebreken tijdig door de opdrachtgever worden kenbaar gemaakt. Deze garantie geldt voor een periode van 12 maanden.
13.3 Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel schriftelijk aan TFC uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
13.4 Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd, derhalve binnen 8 dagen, nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
13.5 Opdrachtgever is gehouden de geleverde producten binnen acht dagen na levering te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame.
13.6 TFC aanvaardt geen enkele reclame, in welke zin dan ook, wanneer de goederen niet op een juiste wijze zijn verwerkt c.q. zijn gewijzigd of veranderd. Reclamatie met betrekking tot zichtbare gebreken is niet meer mogelijk indien de producten al zijn verwerkt. TFC aanvaardt eveneens geen enkele reclame indien de opdrachtgever de aanwijzingen en/of voorschriften van TFC niet in acht heeft genomen.
13.7 TFC neemt in beginsel geen goederen retour.
13.8 Mocht TFC bij uitzondering instemmen met een retourname, dan kan dit enkel binnen 7 dagen na levering mits het vooraf door de opdrachtgever schriftelijk is voorgelegd aan TFC en het product in het basisassortiment van TFC is opgenomen. Bovendien dient het product ongeschonden te zijn.
13.9 Alle kosten en risico’s van de retourname komen voor rekening van opdrachtgever. Het transport van de retourzending dient opdrachtgever zelf te regelen en daarnaast dient opdrachtgever de kosten van het transport zelf te dragen.
13.10 Op verzoek van de opdrachtgever kan TFC het transport van de retourzending regelen. In dat geval komen alle kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
13.11 Voor zover de door TFC geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing.
13.12 Voor zover de door TFC geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie is iedere aansprakelijkheid van TFC voor de geleverde zaken te allen tijde beperkt tot de omvang van de door fabrikant geboden garantie. TFC is niet verder aansprakelijkheid voor deze zaken dan indien en voor zover dit volgt uit de garantievoorwaarden van de fabrikant.
13.13 Voor zover de door TFC geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan kan TFC niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen jegens de opdrachtgever indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens TFC na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

Artikel 14Intellectuele Eigendom

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, tekeningen, foto’s, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TFC, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

Artikel 15 – Geheimhouding

Partijen zullen het bestaan en de inhoud van Documenten, offerteaanvragen, offertes en overeenkomsten geheimhouden, niet openbaar maken en alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst(en). Indien de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, dan geldt voor deze derden eenzelfde geheimhouding zoals in het eerste lid bedoeld.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van TFC voor schade geleden door de opdrachtgever en/of aan haar gelieerde (rechts)perso(o)n(en) is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
16.2 De totale aansprakelijkheid van TFC wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde producten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Onder directe schade wordt verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van TFC te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van TFC wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
16.3 Indien de schade is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van TFC, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag per gebeurtenis per jaar.
16.4 TFC is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven genoemde handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
16.5 De aansprakelijkheid van TFC voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan TFC voorgeschreven zaken, materialen of apparatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan TFC voor geschreven toeleveranciers, is uitgesloten.
16.6  Tenzij nakoming door de TFC blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van TFC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever TFC onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij TFC een redelijke termijn wordt geboden om de tekortkoming te herstellen, en TFC ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TFC in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TFC meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TFC vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

Artikel 17  – Overmacht

17.1 Indien TFC door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de
overeenkomst, (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
17.2 De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
17.3 Onder dergelijke omstandigheden worden in elk geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, oproer, molest, aardbeving, waterschade, overstroming, ongeval of ziekte van personeel, diefstal door derden, bedrijfs- of machinestoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door TFC onvoorziene problemen bij levering van producten of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van TFC afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door TFC zijn ingeschakeld.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

18.1 TFC behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit
welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer overeenkomsten. Voor zover mogelijk is de TFC bevoegd de geleverde materialen te verwijderen voor de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is.
18.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verwerken, te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
18.3 De opdrachtgever is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op het onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De opdrachtgever is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan TFC te bevestigen.

Artikel 19 – Algemene bepalingen voor alle soorten door TFC te leveren (Natuur)stenen en/of gereconstrueerde Natuurstenen
19.1 De kleur van de geleverde goederen kunnen afwijken van het getoonde monster of van een getoonde
internetafbeelding.
19.2 Bij (Natuur)stenen in het algemeen komen de nodige kleur- en structuurnuanceringen voor. TFC is afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal uit de laag die op dat moment ontgonnen wordt cq de productie die op dat moment wordt geproduceerd. TFC is niet aansprakelijk voor kleurverschillen.
19.3 TFC adviseert de opdrachtgever om bij verwerking van de stenen uit meerdere pakken en lagen te mengen.
19.4 De grootte van de Natuursteen is variabel. TFC adviseert stukken in diverse groottes af te nemen. Kleine stukken zijn nodig om de ruimte tussen de grote stukken op te vullen.
19.5 Het kan in sommige gevallen voorkomen dat er nog zand vanuit de groeve op de flagstones/Rocks/Natuurstenen aanwezig is. TFC adviseert de opdrachtgever de stenen voor het gebruik schoon te spuiten.
19.6 TFC is niet aansprakelijk voor de verwerking van de stenen. TFC raadt de opdrachtgever aan voor de verwerking een vakbedrijf in de hand te nemen voor een optimaal resultaat. TFC is niet aansprakelijk voor het geadviseerde vakbedrijf. Opdrachtgever dient zelf onderzoek te doen en blijft zelf verantwoordelijk voor het gekozen vakbedrijf.
19.7 De informatie die TFC geeft, is van algemene aard en niet specifiek van toepassing op de locatie van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf onderzoek in te stellen naar de ondergrond, de toepasbaarheid van de (Natuur)stenen in het beoogde geval en de specifieke eisen die daaraan, gelet op de situatie ter plaatse, worden gesteld.
19.8 Specialisme en kennis over de verwerking is noodzakelijk. Het betreft ambachtelijk werk.
19.9 Boven de 2 meter wordt geadviseerd te verankeren.
19.10 TFC heeft de verkoop per m² inclusief een normale voegdikte berekend. Bij een afname in de eenheid per m² kan het werkelijke aantal m²’s, vanwege verschillen in vorm, grootte en dikte, 2 tot 10% afwijken.
19.11 Indien geleverd wordt per pallet/gaas/big bag of mini bag, terwijl de verkoopprijs is uitgedrukt in kilo’s, dan kan een nacalculatie van toepassing zijn waardoor de factuur maximaal 10% kan afwijken van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd.
19.12 TFC leest in principe geen technische tekeningen. TFC kan alleen een indicatie geven en met de opdrachtgever meedenken, maar TFC is nimmer aansprakelijk voor het juiste aantal te bereken m²’s of m¹’s. De juistheid hiervan dient door de opdrachtgever zelf gecontroleerd te worden.
19.13 Indien de Flagstones/Rocks of Natuurstenen in cement worden verwerkt, adviseert TFC trascement te gebruiken. Trascement voorkomt verkleuring en bindt de vrije kalk.
19.14 ARDEX artikelen kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid leiden van The Flagstone Company. U dient de handleidingen van ARDEX te volgen. Bij twijfel over het gebruik ervan, kunt u een Technisch adviesrapport opvragen bij één van de Technisch Adviseurs van ARDEX.
19.15 Onderhoud: gebruik (zout)zuurvrije middelen geen pekel.
19.16 De hiervoor uiteengezette algemene gegevens, de gegeven informatie voor het zetten van (Natuur)stenen, alsmede ook het onderhoud met betrekking tot (Natuur)stenen kan nooit tot enige aansprakelijkheid van TFC leiden, wanneer na verwerking klachten bestaan of ontstaan.

Artikel 20 – Gereconstrueerd natuursteen

20.1 Gereconstrueerd natuursteen van Geopietra wordt door de fabrikant, vanaf de koopdatum 15 jaar gegarandeerd, mits de normen en richtlijnen van de fabrikant worden toegepast.
20.2 De garantie is beperkt tot de oorspronkelijk eigenaar en kan niet worden overgedragen.
20.3 De fabrikant vervangt kosteloos onderdelen als die als ontoereikend worden beschouwd.
20.4 Garantie vervalt indien de schade door de onderstaande situaties wordt veroorzaakt:
-het zakken van het bouwwerk of bewegen van de muur;
-aantasting door chemische materialen;
-door luchtverontreiniging veroorzaakte verkleuring en als laatste vuil of oxidatie.
20.5 De garantie dekt de fabrieksfouten van de materialen af; niet de arbeidskosten voor de verwijdering en de vervanging daarvan. Te allen tijde dient de technische handleiding gevolgd te worden.
20.6 Voegen dient droog te geschieden zonder uit te wassen.
20.7 TFC is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de benodigde hoeveelheid Geopietra Steenstrips.
20.8 Onderhoud: met schoon water en een normaal gebruik van een borstel.

Artikel 21 – Gezaagde tegels uit Flagstones

21.1 De leveranciers van TFC produceren volgens de Europese norm EN-1341. Volgens deze richtlijnen zijn toleranties ten opzichte van de afmeting van +/1 2 mm toegestaan. Bij de voegbreedte is het van belang met bovenstaande rekening te houden. TFC is niet aansprakelijk voor de maattoleranties.
21.2 Veel natuursteensoorten zijn door de minerale samenstelling zeer harde materialen. Met name de gezaagde natuursteenproducten met geen of slechts een klein facet, zijn hierdoor zeer kwetsbaar voor randbeschadigingen.
21.3 Door het onregelmatige karakter van deze materialen, is straks verpakken onmogelijk, waardoor risico’s op schade toenemen. Hoewel er bij leveranciers alles aan wordt gedaan om beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk.
21.4 Achteraf is moeilijk vast te stellen waar de schade is ontstaan. De schade kan ontstaan zijn bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing.
21.5 De beoordeling van de aanvaardbaarheid van eventuele beschadigingen geschiedt staande, vanaf ooghoogte op onverwerkte tegels.
21.6 Gezien de moeilijkheid om de oorzaak van de schade vast te stellen gaat TFC uit van een gedeeld risico. Hieruit vloeit voort dat schadepercentages tot 3% geaccepteerd moeten worden. Schade onder de 3%, kan dan ook geen aanleiding geven tot een aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 22 – Privacy beleid

22.1 TFC verwerkt ten behoeve van haar diensten en leveringen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
22.2 De actuele versie van het privacy beleid van TFC staat vermeld op haar website. Opdrachtgever dient kennis te nemen van het privacy beleid van TFC.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op alle offertes en overeenkomsten die door TFC worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en TFC worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar TFC gevestigd is.

Artikel 24 – Overige bepalingen

24.1 Indien een van de bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de nietige en/of niet afdwingbare bepaling en deze bepaling aanpassen zodat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
24.2 Bepalingen in de overeenkomst en/of in deze voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de overeenkomst en/of opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.
24.3 Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.